KẾ HOẠCH TUẦN (Từ ngày 31/8 đến 06/9/2020)

KẾ HOẠCH TUẦN (Từ ngày 31/8 đến 06/9/2020)

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG                     Độc lập -Tự do -Hạnh phúc                    Số:     /KHT-THPTHV        Krông Ana, ngày 31  tháng 8   năm 2020         [...]
Bảng điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2020

Bảng điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2020

Lượt xem:

[...]
DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]
LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]