KẾ HOẠCH TUẦN 05

KẾ HOẠCH TUẦN 05

Lượt xem:

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    Số: 04 /KHT-THPTHV               Krông Ana, ngày 25  tháng 9   năm 2020           KẾ [...]
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/9/2020

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/9/2020

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUẦN 03

KẾ HOẠCH TUẦN 03

Lượt xem:

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 03 /KHT-THPTHV                Krông Ana, ngày 18  tháng 9   năm 2020             KẾ HOẠCH TUẦN 03 Từ [...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHKT CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHKT CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

KH_CuocThiYTuongSangTaoKHKT_CapTruong_2020-2021 [...]
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/9/2020

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/9/2020

Lượt xem:

TUAN 3_2020-2021_21-9-2020 [...]
LỊCH THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUẦN 02

KẾ HOẠCH TUẦN 02

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 02 /KHT-THPTHV  Krông Ana, ngày 12  tháng 9   năm 2020             KẾ HOẠCH TUẦN 02 Từ ngày 14  tháng 9  đến ngày 20 tháng  9  năm 2020             THỨ [...]
KẾ HOẠCH TUẦN 01

KẾ HOẠCH TUẦN 01

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  Số: 01 /KHT-THPTHV            Krông Ana, ngày 05  tháng 9   năm 2020             KẾ HOẠCH TUẦN 01 Từ ngày [...]
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/9/2020

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/9/2020

Lượt xem:

TUAN 1_2020-2021_07-9-2020 [...]