KẾ HOẠCH TUẦN 01

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số: 01 /KHT-THPTHV            Krông Ana, ngày 05  tháng 9   năm 2020
           

KẾ HOẠCH TUẦN 01

Từ ngày 07  tháng 9  đến ngày 13 tháng  9  năm 2020

           

THỨ

CÔNG VIỆC NGƯỜI
THỰC HIỆN

TRỰC LÃNH ĐẠO

2

(07/9)

 

–  SHTT: HĐNGLL –Chào cờ

 

– 14g00’: Hội ý BCH Đoàn trường

 

–  GVCN, BCH Đoàn

 

– BCH Đoàn, đ/c An

 

Đ/c Nam

     
     
3

(08/9)

     
– 14g00’: Sinh hoạt tổ CM – Tổ CM  Đ/c An
     
     
4

(09/9)

   

 

 

Đ/c Nam

– Gửi giấy mời họp CMHS các lớp – Văn phòng, GVCN  
     
     
5

(10/9)

     
     Đ/c An
     
     
6

(11/9)

     
– GVCN cho h/s đăng kí học thêm – GVCN, HS  Đ/c Nam
     
     
7

(12/9)

     
– Tiết 4,5: Đại hội Chi đoàn, lớp

– 13g30’: Hội ý BĐD CMHS các lớp

 

– 14g30’: Họp CMHS các lớp

– BCH Đoàn, GVCN, HS

– Đại diện CMHS các lớp, GVCN

– GVCN, CMHS các lớp

Đ/c Vân
     
     
CN

(13/9)

     
     
     
     
     
         

HIỆU TRƯỞNG

 
 

 

 

Lê Thị Thanh Vân