KẾ HOẠCH TUẦN 02

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /KHT-THPTHV

 Krông Ana, ngày 12  tháng 9   năm 2020

           

KẾ HOẠCH TUẦN 02

Từ ngày 14  tháng 9  đến ngày 20 tháng  9  năm 2020

           

THỨ

CÔNG VIỆC NGƯỜI
THỰC HIỆN

TRỰC LÃNH ĐẠO

2

(14/9)

 

–  SHTT: HĐNGLL –Chào cờ

 

– Niêm yết Kế hoạch tổ; treo lịch báo giảng

 

–  GVCN, BCH Đoàn

 

– TT, GV

 

Đ/c Vân

– Nộp d/s học sinh đăng ký tham gia thi chọn HSG cấp trường về tổ Tin -KT – GVCN k10  
     
3

(15/9)

     
– Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019 -2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 -2021 – Đ/c Vân  Đ/c Nam
– Nộp d/s học sinh đăng ký dự thi lập đội tuyển HSG QG về Văn phòng – GVBM  
– Nộp đề HSG k10 về PHT chuyên môn – TTCM  
4

(16/9)

   

 

 

Đ/c An

     
     
     
5

(17/9)

     
– Thi chọn HSG cấp trường (theo lịch) – Tổ Tin -KT  Đ/c Vân
     
     
6

(18/9)

     
     Đ/c Nam
     
     
7

(19/9)

     
 

– 14g00’: Hội nghị Ban đại diện CMHS nhà trường

– BGH, GVCN, TT, TKHĐ, ĐT, CĐ, Đại diện CMHS các lớp Đ/c An
     
     
CN

(20/9)

     
     
     
     
     
         

HIỆU TRƯỞNG

 
 Lê Thị Thanh Vân