KẾ HOẠCH TUẦN 05

Lượt xem:

Đọc bài viết

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Số: 04 /KHT-THPTHV               Krông Ana, ngày 25  tháng 9   năm 2020

         

KẾ HOẠCH TUẦN 04

Từ ngày 28  tháng 9  đến ngày 04 tháng  10  năm 2020

           

THỨ

CÔNG VIỆC NGƯỜI
THỰC HIỆN

TRỰC LÃNH ĐẠO

 

2

(28/9)

 

–  SHTT: HĐNGLL –Chào cờ

 

 

 

–  GVCN, BCH Đoàn

 

 

 

Đ/c Vân

     
     
3

(29/9)

     
     Đ/c Nam
     
     
4

(30/9)

– 13g30’: Phỏng vấn học sinh về việc chọn ý tưởng KHKT – BGK (theo QĐ)

 

 

Đ/c An

-15g00’:  Họp Hội đồng Đánh giá ngoài – Theo QĐ  
– 17g00’: Tổ chức đón Trung thu cho con em CB,GV,NV – CĐ, Đoàn TN, tổ VP  
     
5

(01/10)

     
     Đ/c Vân
     
     
6

(02/10)

     
     Đ/c Nam
     
     
7

(03/10)

     
    Đ/c An
     
     
CN

(04/10)

     
     
     
     
     
         

HIỆU TRƯỞNG

 
Lê Thị Thanh Vân