KẾ HOẠCH TUẦN 05

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /KHT-THPTHV

                     Krông Ana, ngày 25  tháng 9   năm 2020

         

KẾ HOẠCH TUẦN 05

Từ ngày 05  tháng 10  đến ngày 11 tháng  10  năm 2020

           

THỨ

CÔNG VIỆC NGƯỜI
THỰC HIỆN

TRỰC LÃNH ĐẠO

 

2

(05/10)

 

–  SHTT: HĐNGLL –Chào cờ

 

– Tham gia tập huấn giáo dục Stem

 

–  GVCN, BCH Đoàn

 

– Đ/c Nam

 

Đ/c Vân

     
     
3

(06/10)

     
     Đ/c Nam
     
     
4

(07/10)

– Thảo luận giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 tại Sở GD – Đ/c Vân, đ/c Hải

 

 

Đ/c An

-14g00’:  Họp Hội đồng GVCN để xét duyệt học sinh hưởng chế độ chính sách – Đ/c An, đ/c Vỹ, GVCN  
– 15g00’: Họp chuyên môn – Đ/c Nam, GV  
     
5

(08/10)

     
– Tham gia bồi dưỡng thường xuyên tại BMT (8-9/10) –  10 gv theo d/s  Đ/c Vân
     
     
6

(09/10)

     
– Nộp PPCT tự chọn áp dụng từ năm học 2020 -2021 về PHT chuyên môn – TTCM  Đ/c Nam
     
     
7

(10/10)

     
– 7g00’: Hội nghị Công đoàn

– 9g00’: Hội nghị CC,VC

– CB,GV,NV Đ/c An
– Học sinh nghỉ học – HS  
     
CN

(11/10)

     
     
     
     
     
         

HIỆU TRƯỞNG

 
 Lê Thị Thanh Vân