KẾ HOẠCH TUẦN 36

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 36/KHT-THPTHV

                    Krông Ana, ngày 19  tháng 6   năm 2020
           

KẾ HOẠCH TUẦN THỨ 36

Từ ngày 22  tháng 6  đến ngày 28 tháng  6  năm 2020

           

THỨ

CÔNG VIỆC NGƯỜI
THỰC HIỆN

TRỰC LÃNH ĐẠO

2

(22/6)

 

– SHL: HĐNGLL –Chào cờ:

–  K10,11 thực hiện học theo TKB mới

 

–  GVCN, BCH Đoàn

– GV, HS k10, 11

 

Đ/c Nam

     
     
3

(23/6)

     
– Báo cáo kết quả chuyên môn HK2 – TTCM  Đ/c An
– Công bố kết quả thi thử lần 1 – CM  
     
4

(24/6)

 

– 8g30’: Lễ bàn giao nhà mái ấm công đoàn

 

– CĐ Ngành, BCH CĐ, BGH, đ/c Thủy

 

Đ/c Vân

– GV dạy k10,11 hoàn thành nhập điểm vào Smas – GV  
– Rà soát, bổ sung thông tin còn thiếu vào SĐB – GV  
     
5

(25/6)

     
– GVCN hoàn thành báo cáo 2 mặt – GV  Đ/c An
– Đoàn trường báo cáo tổng hợp thi đua của học sinh – BCH Đoàn  
– Gửi giấy mời họp CMHS cuối năm học – GVCN  
6

(26/6)

     
– Sáng: Họp thi đua tổ và tập huấn lại CM ở các tổ – Tổ CM  Đ/c Nam
– Chiều:   + 14g00’: Họp GVCN

+ 15g00’: Họp Hội đồng thi đua

– BGH, BCH Đoàn, GVCN

– CBCC

 
     
7

(27/6)

     
– Kê khai thừa giờ, kê khai bồi dưỡng HSG – GV Đ/c Vân
     
     
CN

(28/6)

     
     
     
     
     
         HIỆU TRƯỞNG

 

Lê Thị Thanh Vân