KẾ HOẠCH TUẦN (Từ ngày 31/8 đến 06/9/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
                    Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
                  Số:     /KHT-THPTHV        Krông Ana, ngày 31  tháng 8   năm 2020
           

KẾ HOẠCH TUẦN

Từ ngày 31  tháng 8  đến ngày 06 tháng  9  năm 2020

           

THỨ

CÔNG VIỆC NGƯỜI
THỰC HIỆN

TRỰC LÃNH ĐẠO

2

(31/8)

 

– Rà soát CSVC chuẩn bị cho năm học mới

 

 

– Tổ Văn Phòng

 

Đ/c Vân

     
     
3

(01/9)

     
– Tổ chức Tựu trường: + 7g15’:K10

+ 13g30’: K11,12

– GVCN, BCH Đoàn  Đ/c An
 (Lưu ý: GVCN hội ý với BGH trước khi lên nhận lớp)    
– Học sinh đăng kí ở Bán trú theo hướng dẫn – Đ/c Vỹ, HS  
4

(02/9)

– Nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam  

 

 

Đ/c Nam

– Giáo viên tham gia coi thi TN THPT đợt 2 – Theo QĐ  
     
     
5

(03/9)

     
– Tiến hành dọn vệ sinh theo kế hoạch – GVCN, HS các lớp được phân công  Đ/c Vân
     
     
6

(04/9)

     
– Chuẩn bị cho Lễ Khai giảng năm học mới – BCH Đoàn, tổ Văn phòng  Đ/c Nam
     
     
7

(05/9)

     
– 7g00’: Khai giảng năm học mới 2020 -2021

– 9g00’: Họp cơ quan

– CB,GV,NV và HS

– CB,GV,NV và HS

 

Đ/c An
     
     
CN

(06/9)

     
– Tham gia chấm thi TN THPT đợt 2 – Theo QĐ  
     
     
     
         

HIỆU TRƯỞNG

 
  Lê Thị Thanh Vân